// http://oku.edu.mie-u.ac.jp/~okumura/texfaq/cm-super.html

*cm-super [#vb256d79]

[[CTAN:fonts/ps-type1/cm-super/]] でミラーされています。 
[[cm-super.tar.gz>CTAN:fonts/ps-type1/cm-super.tar.gz]] の形で圧縮ダウンロードしても 60 MiB 以上あります。

**インストール: [#iaa9cbb7]

 mv pfb /usr/local/teTeX/share/texmf/fonts/type1/public/cm-super
 mv dvips /usr/local/teTeX/share/texmf/dvips/cm-super
 mv dvipdfm/* /usr/local/teTeX/share/texmf/dvipdfm/config/
 # 以下は必要なし。ディスクが溢れる可能性あり :-)
 # mv afm /usr/local/teTeX/share/texmf/fonts/afm/public/cm-super
 # cd /usr/local/teTeX/share/texmf/fonts/afm/public/cm-super/
 # gunzip *.afm.gz

dvips で使う場合は /usr/local/teTeX/share/texmf/dvips/config/config.ps に次のように追加しておきます。 

 p +cm-super-t1.map
 p +cm-super-ts1.map
 p +cm-super-t2a.map
 p +cm-super-t2b.map
 p +cm-super-t2c.map
 p +cm-super-x2.map

dvipdfm(x) で使う場合は /usr/local/teTeX/share/texmf/dvipdfm/config/config および dvipdfmx.cfg に次のように追加しておきます。 

 f cm-super-t1.map
 f cm-super-t2a.map
 f cm-super-t2b.map
 f cm-super-t2c.map
 f cm-super-ts1.map
 f cm-super-x2.map

pdfTeX で使う場合は /usr/local/teTeX/share/texmf/pdftex/config/pdftex.cfg に次のように追加しておきます。 

 map +cm-super-t1.map
 map +cm-super-ts1.map
 map +cm-super-t2a.map
 map +cm-super-t2b.map
 map +cm-super-t2c.map
 map +cm-super-x2.map